گروه تحقیقاتی - هایتک دکتر حامد نیرومند
دانشجویان کارشناسی
آقای م. ناطقی
فرونشست
آقای ناطقی
فروچاله
خانم اسکندرلو
نانوتکنولوژی
آقای میرزایی
نانوتکنولوژی
خانم مهدوی
توسعه پایدار 
خانم گودرزی
سیستم های الکترونیکی در مهندسی عمران
آقای عربی
توسعه پایدار
خانم مهندس صادقی
مطالعات و اجرای سازه نگهبان
خانم مهندس قجرفرد
طراحی و مدیریت دانشگاه سبز
خانم مهندس نعمتی
قوانین و مقررات جاری در سازمان نظام مهندسی ساختمان 
آقای مهندس خادمی
 روند تولید سگمنت برای احداث تونل ها
آقای مهندس ربیعی
طراحی سگمنت برای احداث تونل ها
آقای مهندس شرافت
طراحی و مقاوم سازی پل ها
خانم مهندس صادقیان
روش اجرای ایستگاه های تقاطعی مترو
آقای مهندس میرسلامی
روش های اجرای خطوط مترو
خانم مهندس چراغعلیخانی
متره و برآورد پروژه های عمرانی خطوط مترو
آقای مهندس میرزایی
کنترل نظارت عالیه بر نحوه اجرای ساختمان ها
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به دکتر حامد نیرومند می باشد.